Bij het verlenen van onze diensten en het versturen van de nieuwsbrief verwerken wij je persoons- of contact gegevens. Om je te informeren hoe we met je persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

Marilou Keller Project en Advies

Bogortuin 163,

1019 PE Amsterdam

+31630711425

Home

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De persoonsgegevens worden verwerkt door Marilou Keller, zij is te bereiken via mail@mariloukeller.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marilou Keller Project en Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via bijvoorbeeld de website, aanmelding voor de nieuwsbrief, email of telefoon. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en Achternaam
  • Adresgegevens
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Marilou Keller Project en Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het onderhouden van contact
  • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het verzenden van de nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden

Marilou Keller Project en Advies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marilou Keller Project en Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marilou Keller Project en Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marilou Keller Project en Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@mariloukeller.nl Marilou Keller Project en Advies heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

• Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall.

• Password manager voor het veilig genereren en opslaan van wachtwoorden

• TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marilou Keller Project en Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@mariloukeller.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Marilou Keller Project en Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit- persoonsgegevens/tip-ons